Cameratoezicht & Camerabewaking in en rond woningen

In en rond woningen kunnen camera’s opgehangen worden om eigendommen te beveiligen
en bewoners te beschermen. Zowel organisaties, zoals woningbouwverenigingen,
als particuliere bewoners kunnen besluiten camera’s te plaatsen.
Dit is niet verboden maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden cameratoezicht

Op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en artikel 38 van het
Vrijstellingsbesluit is het niet verboden een camera op te hangen ter
beveiliging van een woning of een flat.

Toezicht houden op de hele straat gaat echter te ver. Op straat is het toezicht
voorbehouden aan de gemeente en de politie. Ook de voordeur van andere
woningen is de grens. Camera’s moeten zodanig gericht worden dat ze nergens naar binnen filmen.

Daarnaast moet duidelijk gemaakt worden dat er cameratoezicht aanwezig is, bijvoorbeeld
met een bordje of een sticker. Hierbij moet vermeld worden wie verantwoordelijk is
voor het camerabewaking, zodat een burger weet bij wie
hij of zij moet aankloppen met verzoeken om informatie of voor het indienen van een klacht.

Als de camera geen beelden opneemt, is er geen sprake van een bestand in de zin
van artikel 1 onder c Wbp en is de Wbp niet van toepassing.

ip camerabewaking Camerainstallatie

Dat betekent niet dat zo’n camera geen inbreuk op de privacy kan zijn. Als iemand het vermoeden heeft dat bijvoorbeeld een buurman hem of haar hinderlijk volgt (stalken) met een videocamera of webcam, dan kan diegene zijn buurman daarop aanspreken. Degene die last heeft van de camera kan dan, als hij er niet uitkomt met de buurman,
de wijkagent vragen te bemiddelen. Daarnaast kan hij bij de politie aangifte doen van stalken of kan hij naar de rechter stappen met behulp van een advocaat.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bepaald dat opnames die beveiligingscamera’s van personen maken, vallen onder Europese regels voor bescherming van privacy. Het gaat specifiek om camera’s die personen aan hun huis
hebben bevestigd en op de openbare weg hebben gericht.

Een camerabeeld opgenomen op de openbare weg valt onder persoonsgegevens, omdat mensen te herkennen zijn aan fysieke kenmerken. Daarom valt het onder de regels van de bescherming van persoonsgegevens, redeneert het Hof.

Er zijn wel uitzonderingen: als iemand zijn eigendom, gezondheid of
leven beveiligt door de camera op de openbare weg te richten, is dat wel toegestaan.

Bewaartermijnen camerabeelden

Op veel plaatsen wordt voor de veiligheid van klanten, personeelsleden en het toezicht op objecten
gewaakt met videocamera’s. Voor camerabeelden op openbare plaatsen geldt een wettelijke bewaartermijn
van vier weken. Deze termijn is bestemd voor beelden die geen
anleiding geven tot nader onderzoek of specifiek opsporingsonderzoek.
De bewaartermijn kan worden verlengd als beelden van strafbare feiten
zijn vastgelegd die gebruikt kunnen worden als bewijsmateriaal in een strafprocedure.

Voor de overige camerabeelden geldt als richtsnoer een bewaartermijn
van eveneens vier weken. Indien in die periode geen incidenten hebben
plaatsgevonden, is er geen reden om de gemaakte opnamen langer te bewaren.
Deze moeten dan worden verwijderd.

Heeft een camera een bepaald incident vastgelegd, bijvoorbeeld
een winkeldiefstal, dan mogen de beelden worden bewaard
tot het geconstateerde incident is afgehandeld.

Gratis advies
WhatsApp chat