Voorbeeld brief cameratoezicht en camerabewaking protocol VVE

Omdat steeds meer klanten ons vragen om mee te denken in het schrijven van
protocollen hebben wij hier een voorbeeld brief welke kan dienen als
standaard video/camera toezicht en camerabewaking protocol binnen een vve.
Deze standaard brief mag u ook gebruiken als u geen camerabewaking installatie
heeft aangeschaft van CameraInstallatie.nl .

Heeft u reeds een camerabewaking systeem maar bent u niet tevreden
over de service of ondersteuning die u krijgt van uw huidige installateur
wij nemen het onderhoud en de service graag over en helpen u verder.

camerainstallatie vve

[ Voorbeeld brief ] Camerainstallatie

Download als PDF document

Cameraprotocol [ Voorbeeld Vve naam ]

Vastgesteld in de ALV op [ datum ]

  1. Inleiding

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars [ Voorbeeld naam Vve ]  te [ plaatsnaam ] (vanaf nu te noemen: VvE) op [ datum ]  is besloten tot aanschaf en in gebruikstelling van cameratoezicht.

Dit protocol geeft onder andere een beschrijving van de praktische uitvoering van het cameratoezicht mede met het oog op de bescherming van de privacy van de bewoners en de bezoekers van ons complex.

Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de VvE.

  1. Doelstelling

De VvE voert het beheer over de gemeenschap en ziet erop toe dat elke eigenaar en gebruiker de regels naleeft die zijn verwoord in de splitsingsakte, het splitsingsreglement en eventueel het huishoudelijk reglement. Een van de belangrijkste taken van de VvE is het zorgen voor de instandhouding van het totale gebouw. Cameratoezicht wordt ingezet om aan deze doelen bij te dragen.

Het cameratoezicht zal daarnaast, door de preventieve werking die er vanuit gaat, rust en een gevoel van veiligheid creëren onder de bewoners. Daarnaast zal het cameratoezicht in geval van incidenten duidelijkheid kunnen verschaffen over de toedracht en daarmee samenhangend met een goede afhandeling daarvan.

Concreet wordt het camerabewakingssysteem ingezet voor: 

– Het verhogen van het algemene leefbaarheids- en veiligheidsgevoel van de bewoners;

– Het beschermen van eigendommen;

– Het voorkomen/minimaliseren van overlast;

– Het voorkomen/minimaliseren van vernieling en vandalisme;

– Het voorkomen/minimaliseren van criminele activiteiten;

– Het ondersteunen van private- en strafrechtelijke procedures.

  1. Privacy

De camera’s werken 24 uur per dag en worden geactiveerd door bewegingen in de algemene ruimten van het complex. De beeldinformatie wordt digitaal vastgelegd en is daarmee een persoonsregistratie in de zin van de wet. De inzet van de camera’s vereist dan ook een integer gebruik en een uiterste bescherming van de privacy. Het bestuur en de beheerder van de VvE (VvE Partner) zullen zeer zorgvuldig omgaan met de beelden om de privacy van de bewoners en hun gasten te waarborgen. Opgenomen beelden zullen op geen enkele wijze door de VvE openbaar worden gemaakt.

Op cameratoezicht is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. De VvE heeft bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) melding gemaakt van verwerking van persoonsgegevens middels digitale beeldopnamen.

Via de website van de VvE wordt dit protocol ter beschikking gesteld aan ieder die daarin geïnteresseerd is.

Het bestuur van de VvE heeft bij alle algemene toegangsdeuren een logo op de deuren geplakt waaruit blijkt dat er een camerabewakingssysteem gemonteerd is. De beelden worden enkel en alleen gebruikt voor het bovengenoemde doel.

  1. Procedure en bevoegdheden

De beelden kunnen slechts in de volgende gevallen bekeken en veiliggesteld worden voor onderzoek:

– Indien er een overtreding heeft plaatsgevonden van het Huishoudelijk Reglement;

– Indien er een strafbaar feit plaats heeft gevonden.

Afhankelijk van de aard van de overtreding worden de volgende acties ondernomen:

– Overtreding van het huishoudelijk reglement (HR): het bestuur van de VvE neemt contact op met de beheerder. De bewuste bewoner(s) of aannemelijk aan de bewoners gelieerde overtreder wordt door de beheerder op het gedrag aangesproken, op voorwaarde dat de camerabeelden een duidelijk signalement laten zien. Opgenomen beelden kunnen worden getoond aan de personen die op deze beelden voorkomen. Verder wordt volgens de bepalingen in het HR en boetereglement gehandeld.

– Vernieling en overige criminaliteit: het bestuur van de VvE doet altijd aangifte bij de politie. Beelden worden aan de politie overgedragen. Het bestuur van de VvE verhaalt de kosten van herstel zoveel als mogelijk op de dader.

Bevoegd tot het bedienen van de opnameapparatuur zijn de bestuursleden van de VvE, de beheerder en de installateur ( Camerainstallatie.nl ). Deze personen zijn met uitzondering van de installateur bevoegd opnames veilig te stellen op daarvoor bedoelde media of op papier. De installateur is daartoe alleen bevoegd indien dit in het kader van instructie of onderhoud gebeurt.

In verband met privacy zullen de beelden slechts dan bekeken en veilig gesteld worden als er geen andere personen aanwezig zijn dan de bedieningsbevoegde personen en eventueel de vragende opsporingsambtenaar.

Iedereen die gefilmd wordt, heeft recht op inzage in de beelden. Om dit recht uit te oefenen volstaat een gemotiveerd verzoek aan het bestuur of de beheerder van de VvE. Er kan alleen aanspraak gemaakt worden op beelden van de persoon waar het verzoek van afkomstig is. De beelden worden alleen na vertoon van geldige legitimatie overgedragen.

Het bekijken door en leveren van beelden aan politie/justitie vindt past plaats na ontvangst van de schriftelijke vordering daartoe door de Officier van Justitie.

  1. Installatie en bewaarduur

De recorder staat opgesteld in een afgesloten VvE-ruimte. Beelden kunnen in de betreffende ruimte en via een beveiligde internetverbinding geraadpleegd worden. Het camerabewakingssysteem is voorzien van een wachtwoord, dat alleen bekend is bij het bestuur en de beheerder van de VvE.

De opnameapparatuur bewaart de beelden automatisch. De beelden zullen, indien niet apart veiliggesteld vanwege redenen zoals in artikel 4 genoemd, na het vol raken van de opnameapparatuur automatisch overschreven worden. Hierbij zullen de oudste opnames als eerste worden overschreven.

  1. Klachten

Klachten aangaande de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage en verstrekking dienen te worden ingediend bij het bestuur van de VvE. Wanneer in onderling overleg niet tot een oplossing wordt gekomen kan de betrokkene besluiten zijn klachten ter bemiddeling voor te leggen aan het College Bescherming Persoonsgegevens.

  1. Slotbepaling

Als om een dringende reden van het protocol moet worden afgeweken, is het bestuur van de VvE bevoegd om hiertoe een besluit te nemen.

VVE zoek termen op onze site

vve beheer camera

Vraag: mag de VvE camera’s plaatsen in en rondom het gebouw?

Steeds vaker worden binnen appartementencomplexen camera’s geplaatst om inbrekers te weren en vandalisme tegen te gaan. Dat op zich is te begrijpen, maar een eigen dak moet geen glazen huis worden. Camera’s kunnen immers ook de privacy van de bewoners en (welkome) gasten van een appartementencomplex aantasten. Het recht op privacy is een groot goed en vastgelegd in art. 10 Grondwet, dat luidt: ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

Met het plaatsen van camera’s binnen een appartementencomplex ontstaat dus de interessante juridische discussie waar het recht op het beschermen van de eigendommen tegen ongenode gasten botst op het recht op privacy van bewoners en welkome gasten. De vraag is of dit is toegestaan, dan wel dat dit in strijd is met de privacywetgeving.

Op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens moeten bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens worden gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In het vrijstellingsbesluit zijn echter een aantal verwerkingen opgenomen die niet behoeven te worden gemeld aan het College. Dit is het geval indien het gaat om verwerking van persoonsgegevens met het oog op beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken etc. die zijn toevertrouwd aan de zorg van een verantwoordelijke doormiddel van een gebruik van een duidelijk zichtbare camera. Daarbij geldt dat geen andere persoonsgegevens mogen worden verwerkt dan de gegevens met betrekking tot het tijdstip, datum en de plaats waarop de video-opnames zijn gemaakt. Verder mogen de persoonsgegevens alleen worden verstrekt aan degene die belast zijn met de zorg over het gebouw. Ook moeten de gegevens worden verwijderd uiterlijk 4 weken nadat de opnames zijn gemaakt, dan wel na afhandeling van eventueel geconstateerde incidenten. Tot slot is het van belang dat bij het gebruik van camera’s duidelijk moet zijn aangegeven dat sprake is van camerabewaking.

De beelden kunnen in beginsel als bewijs worden gebruikt voor het geval een onrechtmatige daad dan wel strafbaar feit wordt geregistreerd. Het is vervolgens aan de politie te besluiten wat zij met dit bewijs doen.

Voor het plaatsen van camera’s is een besluit nodig van de Vergadering van Eigenaars. Het is uiteindelijk bepalend welke artikelen zijn opgenomen in het splitsingsreglement van de VvE. Op basis van art. 37 lid 8 Modelreglement 1973, art. 38 lid 7 Modelreglement 1983, art. 38 lid 5 Modelreglement 1992 en art. 52 lid 5 Modereglement 2006, dient een besluit tot het plaatsen van camera’s in ieder geval met een gekwalificeerde meerderheid genomen te worden.

Het aanbrengen van een camera in een gebouw is dus toegestaan, mits wordt voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden.

 

camerainstallatie vve
Binnen 24 uur

Recent nieuws